Tagged: Giác ngộ

0

Phật là gì?

Danh từ “Phật” xuất phát từ chữ phạn बुद्धा, đọc là Buddhā, dịch nghĩa là “Giác ngộ”. Ban đầu người Việt tiếp thu Phật giáo trực tiếp từ Ấn Độ...